නොවැම්බර් මාසයෙන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඉරණම ගැන රාගම ගුරු හෙළි කරයි
10 video

Vishwa Karma: නොවැම්බර් මාසයෙන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඉරණම ගැන රාගම ගුරු හෙළි කරයි

Loading...

Published on: Thursday, September 29, 2022

නොවැම්බර් මාසයෙන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඉරණම ගැන රාගම ගුරු හෙළි කරයි

Ragama Guru reveals the fate of Mahinda Rajapaksa after November

🔔 Subscribe for more videos: https://www.201tube.tv/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family:

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters

#Vishwakarma #RagamaGuru #Predictions

Source: https://youtu.be/zhmyNVYgK-c

Show more

Comments