රාගම ගුරු අමු සොහොනකදී කල ඇඟ කිළි පොලා යන දේ - Ancient Sri Lankans' Rituals
10 video

Vishwakarma | විශ්වකර්ම: රාගම ගුරු අමු සොහොනකදී කල ඇඟ කිළි පොලා යන දේ - Ancient Sri Lankans' Rituals

Loading...

Published on: Thursday, February 2, 2023

රාගම ගුරු අමු සොහොනකදී කල ඇඟ කිළි පොලා යන දේ - Ancient Sri Lankans' Rituals

Source: https://youtu.be/xwyD9oMit_E

Show more

Comments