𝐒𝐥𝐢𝐩k̲n̲o̲t̲ ‎- 𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 K̲i̲n̲d̲ [Japanese edition] - Full album 2019
10 video

Sound Of Storm: 𝐒𝐥𝐢𝐩k̲n̲o̲t̲ ‎- 𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 K̲i̲n̲d̲ [Japanese edition] - Full album 2019

Loading...

Published on: Thursday, August 15, 2019

𝐒𝐥𝐢𝐩k̲n̲o̲t̲ ‎- 𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 K̲i̲n̲d̲ [Japanese edition] - Full album 2019

* Tracklist:
01. I̲n̲s̲e̲r̲t̲ ̲C̲o̲i̲n̲
02. U̲n̲s̲a̲i̲n̲t̲e̲d̲
03. B̲i̲r̲t̲h̲ ̲O̲f̲ ̲T̲h̲e̲ ̲C̲r̲u̲e̲l̲
04. D̲e̲a̲t̲h̲ ̲B̲e̲c̲a̲u̲s̲e̲ ̲O̲f̲ ̲D̲e̲a̲t̲h̲
05. N̲e̲r̲o̲ ̲F̲o̲r̲t̲e̲
06. C̲r̲i̲t̲i̲c̲a̲l̲ ̲D̲a̲r̲l̲i̲n̲g̲
07. L̲i̲a̲r̲'̲s̲ ̲F̲u̲n̲e̲r̲a̲l̲
08. R̲e̲d̲ ̲F̲l̲a̲g̲
09. W̲h̲a̲t̲'̲s̲ ̲N̲e̲x̲t̲
10. S̲p̲i̲d̲e̲r̲s̲
11. O̲r̲p̲h̲a̲n̲
12. M̲y̲ ̲P̲a̲i̲n̲
13. N̲o̲t̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲F̲o̲r̲ ̲T̲h̲i̲s̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲
14. S̲o̲l̲w̲a̲y̲ ̲F̲i̲r̲t̲h̲
15. A̲l̲l̲ ̲O̲u̲t̲ ̲L̲i̲f̲e̲ ̲[̲J̲a̲p̲a̲n̲ ̲b̲o̲n̲u̲s̲]̲

Source: https://youtu.be/wZH6daN_D6Q

Show more

Comments