රනිල්ගෙන් පස්සෙ තවත් ජනාධිපතිවරයෙක් - ඉන් පසුව මේ පාලන රටාවම බිඳ වැටෙනව
5 video

Vishwakarma | විශ්වකර්ම: රනිල්ගෙන් පස්සෙ තවත් ජනාධිපතිවරයෙක් - ඉන් පසුව මේ පාලන රටාවම බිඳ වැටෙනව

Loading...

Published on: Wednesday, February 8, 2023

රනිල්ගෙන් පස්සෙ තවත් ජනාධිපතිවරයෙක් - ඉන් පසුව මේ පාලන රටාවම බිඳ වැටෙනව

Source: https://youtu.be/wYB324NT_so

Show more

Comments

5,853,562
Views / Share