“මහා විනාශයක් එක්ක ජන අරගලයක් අත ළඟ“ ලංකාවේ පාලනයට නුදුරේදීම වෙන්න යන දේ ගැන ගණිත විශේෂඥයා හෙළිකරයි
10 video

Hela Rahas: “මහා විනාශයක් එක්ක ජන අරගලයක් අත ළඟ“ ලංකාවේ පාලනයට නුදුරේදීම වෙන්න යන දේ ගැන ගණිත විශේෂඥයා හෙළිකරයි

Loading...

Published on: Monday, January 30, 2023

“මහා විනාශයක් එක්ක ජන අරගලයක් අත ළඟ“ ලංකාවේ පාලනයට නුදුරේදීම වෙන්න යන දේ ගැන ගණිත විශේෂඥයා හෙළිකරයි

Source: https://youtu.be/w6T3Km3wHRU

Show more

Comments

9,895,187
Views / Share