රටේ පාලකයගෙ අනාගත ඉරණම ගැන ශ්‍රි නමෝ මාතාගෙන් විශ්ව පණිවිඩයක් - නොබෝ දිනකින් රටට වෙන්න යන දේ
10 video

Vishwa Karma: රටේ පාලකයගෙ අනාගත ඉරණම ගැන ශ්‍රි නමෝ මාතාගෙන් විශ්ව පණිවිඩයක් - නොබෝ දිනකින් රටට වෙන්න යන දේ

Loading...

Published on: Saturday, December 3, 2022

රටේ පාලකයගෙ අනාගත ඉරණම ගැන ශ්‍රි නමෝ මාතාගෙන් විශ්ව පණිවිඩයක් - නොබෝ දිනකින් රටට වෙන්න යන දේ

Source: https://youtu.be/spoFKXGC8qM

Show more

Comments

5,684,819
Views / Share