පාර්ලිමේන්තුවේ 117 දෙනෙක් විසි වෙයි - රනිල්ගේ ධූර කාලය පිළිබඳව ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්
10 video

Vishwa Karma: පාර්ලිමේන්තුවේ 117 දෙනෙක් විසි වෙයි - රනිල්ගේ ධූර කාලය පිළිබඳව ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්

Loading...

Published on: Wednesday, November 30, 2022

පාර්ලිමේන්තුවේ 117 දෙනෙක් විසි වෙයි - රනිල්ගේ ධූර කාලය පිළිබඳව ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්

Source: https://youtu.be/rtOqLVC03JM

Show more

Comments