පණ්ඩුකාභය යුගයෙදි ආශ්‍රය කරපු ජෝතිය බමුණා මේ භවයෙදි හමු උනා - තිලකා රණ්දෙණියගේ පුදුම හිතෙන හෙළිදරව්ව
10 video

Vishwa Karma: පණ්ඩුකාභය යුගයෙදි ආශ්‍රය කරපු ජෝතිය බමුණා මේ භවයෙදි හමු උනා - තිලකා රණ්දෙණියගේ පුදුම හිතෙන හෙළිදරව්ව

Loading...

Published on: Friday, December 2, 2022

පණ්ඩුකාභය යුගයෙදි ආශ්‍රය කරපු ජෝතිය බමුණා මේ භවයෙදි හමු උනා - තිලකා රණ්දෙණියගේ පුදුම හිතෙන හෙළිදරව්ව

Source: https://youtu.be/rV2vZ76I3BQ

Show more

Comments