درس ۴۵ || آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز || مکالمه - تلفظ - گرامر و نگارش || 7playlanguages
10 video

7play languages: درس ۴۵ || آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز || مکالمه - تلفظ - گرامر و نگارش || 7playlanguages

Loading...

Published on: Sunday, February 5, 2023

درس ۴۵ || آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز || مکالمه - تلفظ - گرامر و نگارش || 7playlanguages

Source: https://youtu.be/rDV2_eQvg5I

Show more

Comments