ධනයෙන් ඉතිරෙන වැල්ලෙ බඹරෙත් කැරකෙන 2023 පෙරළිකාර වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?
10 video

Vishwa Karma: ධනයෙන් ඉතිරෙන වැල්ලෙ බඹරෙත් කැරකෙන 2023 පෙරළිකාර වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

Loading...

Published on: Saturday, September 17, 2022

ධනයෙන් ඉතිරෙන වැල්ලෙ බඹරෙත් කැරකෙන 2023 පෙරළිකාර වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

How is the revolutionary year of 2023 for your zodiac sign - Sujith Nishantha

00:00 Intro
01:00 මේෂ ලග්නය | Aries
03:48 වෘෂභ ලග්නය | Taurus
07:05 මිථුන ලග්නය | Gemini
09:39 කටක ලග්නය | Cancer
12:22 සිංහ ලග්නය | Leo
15:05 කන්‍යා ලග්නය | Virgo
18:17 තුලා ලග්නය | Libra
20:55 වෘශ්චික ලග්නය | Scorpio
23:35 ධනු ලග්නය | Sagittarius
25:59 මකර ලග්නය | Capricorn
28:38 කුම්භ ලග්නය | Aquarius
31:18 මීන ලග්නය | Pisces
34:46 End

🔔 Subscribe for more videos: https://www.201tube.tv/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family:

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters

#Vishwakarma #2023 #Astrology #SujithNishantha

Source: https://youtu.be/muze2qwXXgw

Show more

Comments