නිවස තුලට මුදල් ඉතිරෙන්න රහස් ක්‍රමවේදයක් | Methods to get positive rays - Thanthra EP 03
10 video

Vishwakarma | විශ්වකර්ම: නිවස තුලට මුදල් ඉතිරෙන්න රහස් ක්‍රමවේදයක් | Methods to get positive rays - Thanthra EP 03

Loading...

Published on: Monday, June 29, 2020

නිවස තුලට මුදල් ඉතිරෙන්න රහස් ක්‍රමවේදයක් | Methods to get positive rays - Thanthra EP 03

Methods to get positive rays inside the house | Thanthra EP 03

Our ancestors have practiced ancient methods to get positive rays inside the house. This video is about that.

Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don't forget to subscribe.

For Copyright Matters Please Contact Us At : [email protected]
Visit Us - https://vishwakarma.tv/
Like Us - fb.com/vishwakarma.lk/

#Vishwakarma #Thanthra

Source: https://youtu.be/kabJsQ6TB8I

Show more

Comments