දියවැඩියාව නිට්ටාවට සුව කරන වෙද හාමුදුරුවෝ - ලංකාවේ පවතින පැරණිතම දුර්ලභ ඖෂධය ගැන හෙළිදරව්ව
10 video

Vishwakarma | විශ්වකර්ම: දියවැඩියාව නිට්ටාවට සුව කරන වෙද හාමුදුරුවෝ - ලංකාවේ පවතින පැරණිතම දුර්ලභ ඖෂධය ගැන හෙළිදරව්ව

Loading...

Published on: Tuesday, January 31, 2023

දියවැඩියාව නිට්ටාවට සුව කරන වෙද හාමුදුරුවෝ - ලංකාවේ පවතින පැරණිතම දුර්ලභ ඖෂධය ගැන හෙළිදරව්ව

Source: https://youtu.be/ilD0GBbl9Rg

Show more

Comments