සෙව්වන්දිව ගෙන්නල කරේ තනිකරම නාඩගමක් - හරිම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලය ඇත්කඳුරේ හිමියන් ඇස් පනාපිටම පෙන්නයි
10 video

Vishwa Karma: සෙව්වන්දිව ගෙන්නල කරේ තනිකරම නාඩගමක් - හරිම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලය ඇත්කඳුරේ හිමියන් ඇස් පනාපිටම පෙන්නයි

Loading...

Published on: Monday, November 28, 2022

සෙව්වන්දිව ගෙන්නල කරේ තනිකරම නාඩගමක් - හරිම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලය ඇත්කඳුරේ හිමියන් ඇස් පනාපිටම පෙන්නයි

Source: https://youtu.be/ZxA7snjOlLc

Show more

Comments