කාදිනල්තුමා මේ රට සිංහල බෞද්ධ රට කියන කොට මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට විතරක් අසනීපයක් හැදෙනවා
10 video

Ada Derana: කාදිනල්තුමා මේ රට සිංහල බෞද්ධ රට කියන කොට මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට විතරක් අසනීපයක් හැදෙනවා

Loading...

Published on: Sunday, November 27, 2022

කාදිනල්තුමා මේ රට සිංහල බෞද්ධ රට කියන කොට මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට විතරක් අසනීපයක් හැදෙනවා

Source: https://youtu.be/Wfsq5ZOM4uI

Show more

Comments