ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නගරයකට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ලොව විශ්මිතම අනාවැකි කරු අනාගතය දකී. 2023/24 මොකද වෙන්නේ?
10 video

Wickramarachchi Wedamahatha: ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නගරයකට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ලොව විශ්මිතම අනාවැකි කරු අනාගතය දකී. 2023/24 මොකද වෙන්නේ?

Loading...

Published on: Thursday, February 9, 2023

ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නගරයකට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ලොව විශ්මිතම අනාවැකි කරු අනාගතය දකී. 2023/24 මොකද වෙන්නේ?

Source: https://youtu.be/SD-MaU04T8Y

Show more

Comments