ලංකාවට පැමිණි ගෝඨාභය නැවත ජනපති? - රනිල් ජනපති පුටුවෙන් එලියට? | සජිත් සහ අනුරගේ අනාගත දේශපාලන ඉරණම
10 video

Vishwa Karma: ලංකාවට පැමිණි ගෝඨාභය නැවත ජනපති? - රනිල් ජනපති පුටුවෙන් එලියට? | සජිත් සහ අනුරගේ අනාගත දේශපාලන ඉරණම

Loading...

Published on: Monday, September 5, 2022

ලංකාවට පැමිණි ගෝඨාභය නැවත ජනපති? - රනිල් ජනපති පුටුවෙන් එලියට? | සජිත් සහ අනුරගේ අනාගත දේශපාලන ඉරණම

Gotabhaya, who came to Sri Lanka, is the President again? - Ranil out of the presidential chair? | Future political fate of Sajith and Anura

🔔 Subscribe for more videos: https://www.201tube.tv/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family:

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters

#Vishwakarma #SujithNishantha #Predictions

Source: https://youtu.be/QJuZWhQFxlA

Show more

Comments