ඊලඟ අරගලය ගැන සූරිය ගුණසේකරයන් හෙළි කරයි - මනුෂ්‍ය වේශයෙන් ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් ගැන හෙළිදරව්වක්
10 video

Vishwa Karma: ඊලඟ අරගලය ගැන සූරිය ගුණසේකරයන් හෙළි කරයි - මනුෂ්‍ය වේශයෙන් ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් ගැන හෙළිදරව්වක්

Loading...

Published on: Friday, December 2, 2022

ඊලඟ අරගලය ගැන සූරිය ගුණසේකරයන් හෙළි කරයි - මනුෂ්‍ය වේශයෙන් ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් ගැන හෙළිදරව්වක්

Source: https://youtu.be/KdFWdDvLAks

Show more

Comments