විනය පිටකයේ ඇති ඇස් අදහගත නොහැකි බුදු වදන - අමුවෙන් ඌරු මස් කා, ඌරු ලේ බිව් භික්ෂුව
10 video

Vishwa Karma: විනය පිටකයේ ඇති ඇස් අදහගත නොහැකි බුදු වදන - අමුවෙන් ඌරු මස් කා, ඌරු ලේ බිව් භික්ෂුව

Loading...

Published on: Monday, September 26, 2022

විනය පිටකයේ ඇති ඇස් අදහගත නොහැකි බුදු වදන - අමුවෙන් ඌරු මස් කා, ඌරු ලේ බිව් භික්ෂුව

Did Lord Buddha teach, or do Buddhist sects teach, about Ghosts?

🔔 Subscribe for more videos: https://www.201tube.tv/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family:

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters

#Vishwakarma #AthkadureSumanasaraHimi #Astrology

Source: https://youtu.be/J1-LedyU3yc

Show more

Comments