අගෝස්තු 21න් පසු ලග්න කිහිපයකට බඹරෙ වැල්ලෙත් කැරකෙයි - ලග්න කිහිපයකට නොසිතූ ලොතරැයි වාසනා
10 video

Vishwa Karma: අගෝස්තු 21න් පසු ලග්න කිහිපයකට බඹරෙ වැල්ලෙත් කැරකෙයි - ලග්න කිහිපයකට නොසිතූ ලොතරැයි වාසනා

Loading...

Published on: Saturday, August 20, 2022

අගෝස්තු 21න් පසු ලග්න කිහිපයකට බඹරෙ වැල්ලෙත් කැරකෙයි - ලග්න කිහිපයකට නොසිතූ ලොතරැයි වාසනා

Mercury Transit In Virgo On 21 August 2022 And Impact On Zodiac Signs And Remedies

🔔 Subscribe for more videos: https://www.201tube.tv/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family:

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters

#Vishwakarma #Astrology #Predictions

Source: https://youtu.be/H9EpdeW-CV0

Show more

Comments