බුදුන් කල පේෂකාර දියණිය මේ භවයේ විල්වත්තේ තෙරණීන් වහන්සේ - බුදුන් කල තම පෙර භවය හෙළි කළ හැටි
10 video

Vishwakarma | විශ්වකර්ම: බුදුන් කල පේෂකාර දියණිය මේ භවයේ විල්වත්තේ තෙරණීන් වහන්සේ - බුදුන් කල තම පෙර භවය හෙළි කළ හැටි

Loading...

Published on: Thursday, February 2, 2023

බුදුන් කල පේෂකාර දියණිය මේ භවයේ විල්වත්තේ තෙරණීන් වහන්සේ - බුදුන් කල තම පෙර භවය හෙළි කළ හැටි

Source: https://youtu.be/5ZYE1DaaBSA

Show more

Comments