ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු දෙකක් | ලග්න කිහිපයකට ධන ලාභ රැසක් - ඔක්තෝබර් මාසයේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව
10 video

Vishwa Karma: ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු දෙකක් | ලග්න කිහිපයකට ධන ලාභ රැසක් - ඔක්තෝබර් මාසයේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව

Loading...

Published on: Wednesday, September 28, 2022

ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු දෙකක් | ලග්න කිහිපයකට ධන ලාභ රැසක් - ඔක්තෝබර් මාසයේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව

Two powerful planetary transits | Lots of Wealth Gains for Few Zodiac signs - October Astrological Predictions in detail

00:00 - Intro
00:18 - මේෂ ලග්නය | Aries
02:52 - වෘෂභ ලග්නය | Taurus
05:09 - මිථුන ලග්නය | Gemini
06:58 - කටක ලග්නය | Cancer
08:44 - සිංහ ලග්නය | Leo
11:18 - කන්‍යා ලග්නය | Virgo
13:43 - තුලා ලග්නය | Libra
16:26 - වෘශ්චික ලග්නය | Scorpio
18:51 - ධනු ලග්නය | Sagittarius
21:25 - මකර ලග්නය | Capricorn
23:50 - කුම්භ ලග්නය | Aquarius
26:20 - මීන ලග්නය | Pisces
28:52 - End

🔔 Subscribe for more videos: https://www.201tube.tv/channel/UCs_mHlm5_C82W5WCIJaSMbQ

Share this video with your friends and family:

✅ Let's connect:

Facebook - fb.com/vishwakarma.lk/

Please email us at [email protected] for copyright matters

#Vishwakarma #Astrology #Predictions

Source: https://youtu.be/59RBUabaYd8

Show more

Comments