ආවට ගියාට පහන් පත්තු කරලා වරද්දගන්න එපා. දෙවියන්ට පහන් තැබිය යුතු හරිම වෙලාව දැනගන්න
10 video

Vishwa Karma: ආවට ගියාට පහන් පත්තු කරලා වරද්දගන්න එපා. දෙවියන්ට පහන් තැබිය යුතු හරිම වෙලාව දැනගන්න

Loading...

Published on: Monday, November 28, 2022

ආවට ගියාට පහන් පත්තු කරලා වරද්දගන්න එපා. දෙවියන්ට පහන් තැබිය යුතු හරිම වෙලාව දැනගන්න

Source: https://youtu.be/2cPccV-Ia1k

Show more

Comments